Bornholmsk Turistleksikon - K

Kaffeslottet - Kunstgalleri i Gudhjem. Opført 1912 af en københavnsk kaffegrosserer af materialer fra den gamle hovedbanegård i København.

Kalby - Område i Aaker Sogn, opkaldt efter Kalbygård.

Kamelhovederne - Klippeformation, der ligner kameler, i havet ved Hammershus. Se også under Løvehovederne.

Kanegård - Navn på tidligere gård i Knudsker Sogn. En vej i området er opkaldt efter gården, ligesom en mindre skov bærer navnet Kanegårdsskoven.

Kannikegård - Bornholmske landmænds rådgivningscenter ved indkørslen til Aakirkeby fra Rønne. Tidligere proprietærgård med tyreforsøgsstation.

Kanondalen - I Rønnes sydlige udkant, ikke så langt fra det gamle militære øvelsesterræn, Galløkken, ligger Kastellet, der nu sammen med de tilhørende bygninger og den nærliggende Kanondal danner rammerne om Forsvarsmuseet. Det er samtidig den sidste velbevarede rest af planerne om at omdanne Rønne til en fæstningsby. I Kanondalen er der opstillet kanoner, der peger ud over et inddæmmet havneområde.

Galløkken er i dag et fredet naturareal, som året rundt benyttes af mange spadserende, der her nyder det specielle landskab med udsigt over kysten og havet og en lidt speciel botanik, som er præget af det barske klima.

Et tidligere lossepladsområde ved Kanondalen anvendes om sommeren til større musikarrangementer og af tilrejsende cirkus, ligesom man her Sankt Hansaften kan opleve et af øens største bål.

Kirkegårdene og kulturhistoriske mindesmærker - På de ofte smukt anlagte kirkegårde rundt om på øen findes mange mindesmærker om kendte bornholmere, som ikke alene har præget udviklingen på deres fødeø, men også gjort sig bemærkede i det øvrige land. Kulturhistoriske mindesmærker findes endvidere rundt omkring på øen, i købstæderne og i Almindingen. Se også under russiske kirkegård

Kirkekoncerter - Der er et meget fornemt udbud af koncerter på Bornholm, ikke mindst i sommertiden, hvor mange kirker arrangerer en stribe af koncerter med kendte og anerkendte musikudøvere. Derudover har Bornholms Musikfestival hver sommer et program på 10-15 koncerter, hvoraf de fleste gennemføres i kirker. Programmet er meget varieret og præget af en usædvanlig høj standard, der formår at trække fulde huse næsten hver eneste gang. Mange turister tilrettelægger deres ferie efter, hvornår musikfestivalen løber af stabelen.

Kirker - I midten af 1800-tallet fandtes der kun ét kirkeligt samlingssted i hver af de 21 bornholmske sogne - nemlig kirken. I dag findes der mere end 100 kirker og missionshuse, fordelt på en række forskellige religiøse bevægelser, hvor Folkekirken dog fortsat indtager førerpositionen. I sidste halvdel af 1800-årene skete der på Bornholm, som i det øvrige land, et religiøst opbrud, der betød etablering af forskellige missioner eller til- knytning til religiøse strømninger, der på specifikke punkter adskilte sig fra Folkekirken. Det betyder, at en række både folkekirkelige og frikirkelige retninger er repræsenteret på Bornholm. Stærkt står således bl.a. baptisterne og metodisterne. Endvidere er der to katolske kirker, hvilket først og fremmest hænger sammen med de mange polske landarbejdere, der for omkring 100 år siden indvandrede til Bornholm, hvor de i dag er fuldt integrerede og kun adskiller sig fra den øvrige befolkning ved polskklingende navne. I de senere årtier har nyreligiøse bevægelser også vundet indpas på Bornholm. Generelt siges den bornholmske befolkning at være mere religiøst optaget end fx sjællænderne, og det menes at have sammenhæng med tilknytningen til havet (fiskeriet) såvel som den før så isolerede beliggenhed. Folkekirkens Menighedsråd på Bornholm udgiver hvert år en folder om de bornholmske kirkebygninger og med en kalender over diverse kirkelige og kulturelle arrangementer samt en overskuelig oversigt over kirkelige handlinger. Den udleveres gratis i alle folkekirker, og den er både på dansk og tysk. "Velkommen i Bornholms kirker" er forsynet med meget smukke tegninger af alle øens folkekirker, i øvrigt udført af sog- nepræsten i Østerlars, Knud Henning Hansen, der også har illustreret dette hæfte.

Klemensker Sogn - Areal 5713 hektar. I sognet: Klemenskirke. Opført 1882. Skibet har ca. 1000 siddepladser (nok til hele sognets befolkning!) Alterudsmykning af Paul Høm. I og ved kirken er opstillet adskillige rune- sten.

To missionshuse, baptistkirke, centralskole, bibliotek, bank, dagligvarebutik og benzinstation.

I Årsballe: To missionshuse, dagligvarekiosk og benzinstation.

12 høje og en anseelig langhøj, Rapshøj., 50 røser, en helleristning. Langs Bagås nedre løb findes flere mindre bopladser fra maglemosekulturen. Ved Brogård står Bornholms største runesten.

Kleven - Klippedal, hvorigennem Danmarks smukkeste jernbanestrækning gik, indtil Nordlandsbanen blev nedlagt i 1950erne. I dag er der cykel- og spadseresti fra Klemensker via Kleven til Spellinge Mose og Rø.

Klinteby - En gruppe gårde i Ibsker Sogn.

Klippeløkker - Der, hvor klippen stak frem, jordlaget var for tyndt og fugtigheden måske for stor, indrettede bønderne på Nord- og Østbornholm i gamle dage såkaldte Klippeløkker, som indhegnedes af stengærder, således at kreaturerne kunne gå her og forsyne sig med grønt foder i sommerhalvåret. Klippeløkkerne er ofte interessante botaniske lokaliteter. For ikke alene gror der roser, ene og slåen, men også en lang række af de sjældne orkideer, som har deres eneste danske voksested på Bornholm. Til en klippeløkke hører også en lille dam, hvor kreaturerne kan slukke tørsten. I disse damme er der gode livsbetingelser for mange insekter og for forskellige padder, bl.a. løvfrøen. Bornholms Amt gør en indsats for at bevare en del af de gamle bornholmske klippeløkker, der er i fare for at vokse til, hvis man ikke sikrer en fortsat afgræsning af områderne. En bornholmsk hjemstavnsdigter, Otto J. Lund, voksede op i og omkring klippeløkker på Nordbornholm, og en stor del af hans digtning er baseret på de oplevelser, han gjorde her.

Knudsker Sogn - Areal 1921 hektar. I sognet: Knudskirke. Altertavle i renæssance, skænket af Jørgen Gagge 1596. Romansk døbefont af granit. Prædikestol fra slutningen af 1500-tallet.

Almegårds kaserne under Bornholms Værn. I stuelængen på St. Almegård opsat mindetavle for løjtnant Johan Anker. Skoler (se under Rønne Købstad).

Stenbruddet Klippeløkken, asfaltfabrik i Stubbeløkken.

17 høje, fire røser, 10 bautasten.

Stenalderboplads i Blykobbe Plantage, hvor der også findes fire fredede skanser, bl.a. Hvidodde batteri og Grønnehus batteri. Øst for Rabekkeværket gravplads meter brandpletter, hvoraf 300 er undersøgt, fund af 15 byzantiske mønter og 29 glasperler.

Dagligvarebutikker etc., se under Rønne.

Knægten - Bautasten ved Ravnedalen mellem Allinge og Hasle.

Kobbe - Kobbe Å. Rige gravfund fra Vikingetiden. Navnet kan stamme fra, at man har taget træ til at skære kobber (flydere til krogfiskeri).

Kobbeådalen - Ådal syd for Melsted med stejle og flere steder lodretstående dalsider. Et yndet forårsudflugtsmål med blå og hvide anemoner.

Kodal - Fredet område i Paradisbakkerne med dyb dal.

Kommuner - På Bornholm er der fem kommuner, nemlig Rønne, Hasle, Allinge-Gudhjem, Nexø og Aakirkeby.

Kongensmark - Lyngbevokset udmark, der har tilhørt kongen. Spændende flora. Campingplads.

Kongestolene - Fuglefjeld på Hammeren. Yngleplads for måger og alliker.

Krummeled - Bebyggelse på Krummemark i Rutsker Sogn, tidligere udmark

Krystalsøen - Stenbrudssø med meget klart vand, beliggende i Sibirien på Hammeren.

Kunsthåndværkerbussen - Er en helt speciel bornholmsk "opfindelse", som gennemføres i turistsæsonen . Bornholms Amts Trafikselskab (BAT) kører de fleste hverdage en seks timers tur ud i det bornholmsk landskab, hvor en række forskellige kunsthåndværkere besøges. Der er guide med på den stærkt eftertragtede tur.

Kunsthåndværkere - (keramik, glas, tekstil, papirklip, skulptur, sølv, guld, jern, træ og kniv). Intet andet sted i Danmark er der en sådan koncentration af kunsthåndværkere som netop på Bornholm. Det er derfor også naturligt, at den største samling af kunsthåndværk uden for København findes på Bornholms Kunstmuseum. Et stigende antal kunsthåndværkere er i de seneste årtier søgt til Bornholm. Det hele startede med pottemagere for 300 år siden, og det har siden udviklet sig til at omfatte alle de ovenfor nævnte kunstarter. De fleste kunsthåndværkere sælger fra egne værksteder og er repræsenteret på diverse gallerier rundt om på øen. Bornholms Erhvervsråd har udgivet bogen "Original bornholmer" med dansk, engelsk og tysk tekst - en oversigt over bornholmske kunsthåndværkere.

Kyllingehønen - Stor istids-vandreblok (sten), der har lagt sig til hvile ved Hadeborg Bakke i Aakirkeby. Den er omkranset af en række mindre sten, hvorfor den har fået navnet Kyllingehønen. Lidt syd for findes en anden vandreblok: Hanen.

Kælderhalsen - Klippeparti på Hammeren.

Kællingeby - i Pedersker Sogn. Område, hvor tre søstre byggede hver deres gård.

Kæmpestrand - Ikke nogen strand, men en lille naturhavn i Allinge.

Kærby - Område i Knudsker, opkaldt efter Kærbygård.

Købmandsgårde (gamle) - I købstæderne Rønne, Hasle, Allinge-Sandvig, Nexø, Svaneke og Aakirkeby findes et større antal købmandsgårde fra 1700-1800-årene. Flere af disse er fredede. Nogle af Rønnes købmandsgårde var i sin tid udstyret med såkaldte kikkenborge, hvorfra ejerne kunne holde øje med deres skibe, når de kom hjem med lasten fuld af varer. Købmand Rønnes Gård ved Hovedvagten i Rønne har endnu sin kikkenborg.

Købstæder - på Bornholm er: Allinge-Sandvig, Hasle, Nexø, Rønne, Svaneke og Aakirkeby.

Kåsen - Lille naturhavn mellem Tejn og Rø.

Opdateret d. 13.7.2002