Bornholmsk Turistleksikon - S

Safirsøen - Vandfyldt lergrav mellem Sorthat og stranden.

Salene - Ved kysten mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne ved Bobbeåens udløb. Gravfelt med ca. 30 grave fra jernalderen på stranden.

Saksebro - i Aaker Sogn, bebyggelse med bl.a. Saksebro Mølle (nu ude af funktion).

Salomons Kapel - Salomons Kapel på Hammerknuden er formentlig opført i 1300-årene på foranledning af ærkebispen i Lund. Kapellet er opført i tilknytning til sildemarkederne, der opstod ved Bornholms øst- og nordøstkyst, og man forestiller sig, at der har været et imponerende liv af handelsmænd og fiskere i efteråret, når sildefiskeriet var på sit højeste. Lige neden for Salomons kapel findes en naturhavn, Kragkås, der både har været landingsplads for fiskere og handelsfolk. Lige uden for Salomons Kapel findes en hellig kilde. Hertil søgte pilgrimme for at drikke det helbredende vand og for gennem bøn at opnå helbredelse for diverse sygdomme. Efter reformationen mistede Salomons Kapel og kilden deres betydning. I 1648 overdroges loftplankerne og bjælkerne fra kapellet til Allinges byfoged, og derefter er den langsomt gået i forfald. Ruinen blev restaureret i 1923.

Saltuna - Fiskerleje. Navnet kommer formentlig af Saltovne.

Samsingbro - Område i Klemensker Sogn ved Samsingå og Samsingskov.

Segen - Område lige før Almindingen, når man kommer fra Rønne. En lavning, der i fugtige perioder er fyldt med vand. Flyvevåbnets og Marinens fælles kaserne på Bornholm ligger ved Segen.

Sejersgård i Rønne - proprietærgård på Haslevej i Rønne, hvorfra jordene i dag i det væsentligste anvendes til énfamiliehuse og en del af Rønne Stadion Nords sportsbaner.

Sellehøj-jættestuen - På en mark vest for Rågeskovgård ved Helvedesbakkerne. Kun tilgængelig efter høst. Store fund af ravperler og en mængde lerkar.

Sibirien - Dette navn kendes fra mange byer på Bornholm, og det hentyder flere steder til, at det oprindelig var i udkanten af byen.

Silderøgerierne - i Hasle, se under røgerierne

Simblegård - Proprietærgård i Klemensker sogn

Skagelfaldet - område i Aaker Sogn lige før Aakirkeby. Her lod man i gamle skaglerne falde (altså: man spændte hestene fra vognene). Navnet kendes også fra Rønne.

Skarpeskade - ;ange veje fører til Skarpeskade, som bare byder på en lille håndfuld huse og en gård med samme navn.

Skelsmyr - Mose i Rønne Plantage overfor Bornholms Lufthavn.

Skibssætninger og røser - Gravform fra yngre bronzealder og Vikingetid. En masse sten er sat sammen og danner en form, der kan lede tanken hen på et skib. Skibssætninger findes i Troldeskoven ved Stam- mershalle, i Vestermarie Plantage og ved Egeby. Skibssætninger betegnes også som røser, selv om de fleste røser normalt er cirkelrunde. Røserne, hvoraf der menes at have været omkring 3.000 på Bornholm, er etableret i tiden fra 1100 år før vor tidsregning til omkring år 0 og har været anvendt til gravsætning og afbrænding af de døde. Skibssætningerne menes at være noget yngre, fra omkring 700-500 år før Kristus, og deres forekomst menes at vise, hvilken betydning søfart allerede den gang havde for Bornholm.

Skove og plantager - Bornholm er landets mest skovrige amt, målt i forhold til areal. Statsskoven Almindingen er Danmark tredjestørste skovområde, og sammen med de mange kommuneplantager og Rø Plantage, der hører ind under statsskoven danner de midt på øen et stort næsten sammenhængende område. Efter gammel bornholmsk tradition rådede hvert sogn over såvel et stykke strand som en plantage, uanset man måtte over en kommunegrænse for at nå til det. Ved indgangen til 1800-årene var der næsten ikke skov på Bornholm, men højlyng, der var udlagt til fælles benyttelse. Skovfoged Hans Rømer (1770-1836) kom i august 1800 til Almindingen og stod derefter for skovtilplantningen og etablerede et 10 kilometer langt stendige rundt om det område, som skulle tilplantes. Almindingsgærdet findes endnu, og det blev etableret for at forhindre kreaturer i at trænge ind i skoven og æde af de nyplantede træer. Almindingen er ud over at være en meget smuk skov med bøg, eg, nåletræer og så videre, et yndet udflugtsmål, hvor der findes forskellige muligheder for flere afmærkede spadsereture i meget varieret terræn. Også i Rø Plantage er der indrettet afmærkede spadsereture, og Statsskovvæsnet har udgivet små foldere over turmulighederne. I Almindingen holdes det årlige dyrskue, og her køres der endvidere travløb fra april til november. Christianshøjkroen i Almindingen er en rigtig gammeldags hyggelig kro, som ejes af skovvæsnet, men er bortforpagtet. I kroens lokaler findes en interessant udstilling om, hvordan skovbrug foregik i de gode gamle dage. Ved siden af Christianshøjkroen findes en usædvanlig, rund træbygning, Kyllingemoderen, som anvendes til forskellige sommerarrangementer og til politiske møder, fx 1. maj- og grundlovsstævner.

Skovgård - Større gård i Aaker Sogn, ikke så langt fra Egeby, hvor en af øens stubmøller befinder sig.

Skovsøer - Bornholm udmærker sig ikke ved store søer (Hammersøen er trods sin lidenhed øens største). Men i skove og plantager findes mange meget smukke søer, moser og vandhuller, som skaber baggrund for et interessant dyre- og planteliv. I Almindingen findes et meget smukt område, Bastemose med mange åkander, endvidere søen Åremyr neden for Jomfrubjerget.

Skrædderbakke - Bakke i Nylars, ikke så langt fra Bornholms Lufthavn.

Skulptur - Den bornholmske granit brydes og sendes normalt i store mængder uforarbejdet væk fra Bornholm. Der er dog undtagelser. Visse virksomheder fremstiller monumenter, brosten samt bord- og gulvfliser af granitten, der findes i flere forskellige farver. Især Paradisgranit er meget elegant. Der fremstilles forskellige lamper og pyntegenstande af bornholmsk granit, ligesom smykkefremstilling finder sted. Endvidere er der et mindre antal billedhuggere, som bruger granitten, heriblandt den mest kendte Ole Christensen, der har virket på Bornholm i mange år indtil hans alt for tidlige død i 2002

Den japanske billedhugger Jun-Ichi Inoue har boet på Bornholm siden slutningen af 70'erne, og har i nyere tid stået for fornyelsen af den bornholmske billedhuggerkunst, bl.a. med sin interessante og særprægede skulptur foran Bornholms Musikhus på St. Torv i Rønne. I gården imellem musikhuset og Rasch Pakhus ses i øvrigt en interessant skulptur, en trombonespilelr, udført af billedhuggeren og keramikeren Arne Ranslet, der i dag bor i Spanien. Hans søn, Poul Ranslet er i øvrigt repræsenteret med flere skulpturer rundt om på øen, bl.a. de flotte gæs på Aakirkeby Torv og en kæmpeudgave af en lillebitte frø foran NaturBornholm. En anden kunstner, der i stigende grad er repræsenteret på øen er Anders Nyborg, der bor på Bornholm i sommerhalvåret. Han er bl.a. repræsenteret med markante skulpturer i Bornholms Lufthavn og ved Aakirkeby Hallerne.

Som et minde om den tid, da mange bygningselementer blev fremstillet i bornholmske granitvirksomheder, findes der på havnearealet i Vang en lille udstilling af diverse rester fra Vang Granitbruds Stenhuggeri. I det gamle Moseløkken Granitbrud på Nordbornholm har det hensygnende stenhuggerfag fået sit eget museum, idet det arbejdende stenbrudsmuseum holder til her. Mange bygninger i København, bl.a. Christiansborg, er bygget helt eller delvist af bornholmsk granit, ligesom nexøsandsten er anvendt til en del monumenter, herunder bl.a. Frihedsstøtten på Vesterbrogade i København.

Skørrebro - Bro over Læså ved Vestermarie Sogns grænse mod Aaker, har givet navn til hele området.

Slamrebjerg - En udløber fra Paradisbakkernes granitmassiv. Fra toppen, 91 meter over havet, en flot udsigt over hele Sydbornholm.

Sletten - Område syd for Gudhjem. Campingplads.

Slotslyngen - Område syd for Hammershus. Gammelt lyngområde, der i dag er sprunget i skov.

Slottet - Det navn, som bornholmerne - især de ældrebruger om Hammershus. I dag også navnet på et plejehjem i Rønne.

Slusegård - på Sydbornholm. Er på flere punkter en interessant lokalitet. På gårdens marker er der gjort flere interessante arkæologiske fund, og bl.a. Dronning Margrethe har medvirket ved udgravningerne her. Til Slu- segård hører en restaureret vandmølle.

Smaragdsøen - En vandfyldt lergrav ikke så langt fra havet vest for Muleby. Bagåen er i dag ført kunstigt igennem den smukke sø.

Smutture - til Ystad og Rügen. Såvel Ystad i Sydskåne som Tysklands største ø, Rügen byder på mange relationer til Bornholm. Ystad har været en mulighed for én- eller flerdages besøg i mange år, mens først faldet af Muren i 1989 har åbnet mulighed for at besøge og bevæge sig frit omkring på Rügen. Begge dele kan være tilbud til øens turister som supplement til Bornholmsbesøget.

Smykkekunstnere - Et stigende antal smykkekunstnere har slået sig ned på Bornholm, og der arbejdes såvel med sølv, guld og den bornholmske granit samt andre materialer.

Smørenge - Et område i Vestermarie Sogn, hvor køerne på de frugtbare enge tygger drøv på græsset, som omsættes til godt, lurmærket smør.

Smålyngen - Begynder øst for Nyby i Aakirkeby, strækker sig gennem Aaker Sogn til Pedersker Sogn. Mindre lyngstrækning i forhold til fx højlyngen.

Smålyngsværket - Vandværk på tidligere lyngflade, der i en årrække blev omdannet til et sandstensbrud. Lidt nord for Pedersker by.

Snorrebakken - Den stejle bakke, der fører fra Rønne op til Knudsker. Opkaldt efter Snorregård, der i dag er kendt som Porcelænsgård, fordi den ligger i et område, hvor man i sin tid udvandt porcelænsjord (kaolin).

Sogne - Der er 21 kirkesogne på Bornholm. De seks består af de gamle købstæder. De 15 nuværende landsogne er: Bodilsker, Ibsker, Klemensker, Knudsker, Nyker, Nylars, Olsker-Tejn, Pedersker, Poulsker, Rutsker, Rø, Vestermarie, Østerlars-Gudhjem, Østermarie og Aaker. Østerlars og Gudhjem har oprindelig været hver deres sogn.

Sommerfester - Rundt om på øen afvikles i sommertiden en lang række sommerfester. Den mest traditionsrige er Svanekes Kildefest, der holdes i forbindelse med Sankt Hans. Desuden er der Hasles Sildefest, Aakirkebys Blomsterfesten samt havne- og byfester i de fleste af øens byer.

Sommerfugle - Et besøg i Bornholms nye sommerfugle- og tropeparkpark på Gl. Rønnevej i Nexø er ikke alene en indendørs oplevelse i varme huse, hvor eksotiske planter og store, smukke sommerfugle trives i hinandens selskab. Uden for er der indrettet en park med smuk beplantning, hvor der med en række blomster satses på at tiltrække vilde sommerfugle. Det udendørs anlæg dækker ca. to tønder land. Er man heldig, kan man se ca. 15 forskellige danske sommerfugle her. Det er i øvrigt den eneste sommerfuglepark i Europa, hvor man også beskæftiger sig med stedets egne sommerfugle.

Det spændende sommerfugleland er åbent i sommerhalvåret.

Sommerrevy - Den specielle danske sommerevy-tradition holdes i hævd på Bornholm i forbindelse med flere sommerfester, og skiftende grupper har siden 70erne budt på sommerrevyer med professionelle skuespillere på Rønne Theater. De plejer at spille i perioden fra slutningen af juni til først i august.

Sorthat - Bebyggelse ved Nyker Strandvej. Sorthat-Muleby opfattes i dag som et byområde i Nyker Sogn.

Sose - Bebyggelse og navnet på flere gårde i nærheden. Sose odde ved stranden er et yndet sted for sportsfiskere. Her findes en bemærkelsesværdig klintprofil.

Spidlegård - i Aaker, oprindelig spedalskhedshospital, der senere flyttedes til Aakirkeby. En ruin af Skt. Jørgens Kapel ligger lige øst for gården.

Sportsfiskeri - Se under lystfiskeri.

Sportsanlæg og -haller - På Bornholm er der et rigt sportsliv, hvor de fleste idrætsgrene er repræsenteret med klubber, og udfoldelserne foregår året rundt, med aktiviteter udendørs i sommerhalvåret, og indendørs i et utal af sports- og svømmehaller i vinterhalvåret. I Rønne findes endvidere et bowlingcenter.

Sproget - "Målet på Bornholm kan betragtes som den i en række henseender mest gammeldagse dialekt i hele det gamle danske sprogområde. Grunden er sikkert øens isolerede beliggenhed. Dette svært forståelige talesprog er nogenlunde ensartet på hele øen, dog forekommer der mindre forskelle mellem den nordlige og den sydlige del, ligesom en undersøgelse af Rønnemålet har vist visse særtræk", hedder det i Niels Aage Nielsens "Dansk dialektologi". Sproget forsøges holdt i live bl.a. gennem opførelse af bornholmske dialektkomedier og gennem causerier på bornholmsk i Bornholms Tidende og Bornholms Radio. I 1908 udkom en tyk, bornholmsk ordbog, der først og fremmest indeholder en række meget gamle ord, hvis anvendelse efterhånden er ophørt. I 1993 er udkommet en bog med "1000 bornholmske ord". Et stort ønske er at skabe økonomi til at udarbejde en ny bornholmsk ordbog.

Sprækkedale - Sprækkedalene er opstået ved store spændinger, som har medført, at grundfjeldet i tidens løb har slået revner. Træbevoksningen i sprækkedalene yder læ mod vejr og vind, hvilket giver grundlag for et tidligt og varieret planteliv, ligesom der her findes et meget rigt fugleliv, der specielt kan nydes i den lyse, stille forsommernat. Der er omkring 60 sprækkedale på Bornholm, de fleste på den nordlige halvdel af øen. I bunden af den sidste findes et af øens vandfald, der i forårstiden er et meget betagende syn.

Stammershalle - Åbent klippeterræn nord for Hotel Stammershalle. Her ses flere stenkredse om stenkister (ældre jernalder, en stjerneformet stenlægning om bautasten, en bronzealderrøse og tre hældende bautasten).

Stavehøl - Otte meter høj klippespalte,hvor Kobbeåen danner et meget smukt vandfald.

Stavelund - Oprindelig en lille kollektiv skov i Knudsker, hvor bønderne hentede stave til hegn og rækværker.

Stednavne - Næsten enhver lille lokalitet på Bornholm har et eller i sjældne tilfælde flere navn(e). For gæsten lyder mange navne ejendommelige, naturligvis fordi de er præget af det særprægede bornholmske sprog.

Dansk Stednavneudvalg udgav 1950 tobindsværket "Bornholms Stednavne", der fortæller mange interessante detaljer om navnenes opståen.

Stenbrudsgården - Da kong Frederik V skulle bruge byggematerialer til den stort anlagte Frederiks Kirke i København blev Frederiks Stenbrud i den nordlige udkant af Nexø anlagt med det formål at levere sandsten til byggeriet. Et par år senere opførtes Stenbrudsgården som bolig for stenbruddets ledere. Gården er nu restaureret og huser i dag Bornholms Forskningscenter, ligesom der er nogle udstillingslokaler, som bl.a. benyttes af naboen, Bornholms Glas- og Keramikskole.

Stenbrudsmuseet - I det nedlagte stenbrud, Moseløkken, ikke så langt fra Hammershus, har man indrettet en arbejdende udstilling. Den giver et indtryk af stenarbejdernes og stenindustriens historie på Bornholm.

Stenby Mølle - Vejrmølle nord for Stenby i Rø ved Rø Golfbane.

Stenseby - Bebyggelse i Bodilsker sogn. Ved Stensebygård findes to jættestuer. Den ene kaldes Bønnestenene.

Storeløkkebakken - Helleristninger syd for Allinge øst for landevejen fra Allinge til Rønne: tre skibsbilleder, det ene særpræget med høje snoede stævne og fodtegn.

Strøby - Område i udkanten af den sydlige del af Aakirkeby. Navnet er betegnelsen for spredt bebyggelse. Ved Strøbyhus, der hører under særforsorgen, findes et tidligere sandstensbrud, hvor man bl.a. kan se 1200 millioner år gamle bølgeslagsmærker.

Stubmøller - Se under møller.

Sursænke - Oprindelig navn på et vadested i Blykobbe Å i Nyker Sogn. I nabolaget findes gårde, der har navn efter stedet.

Svalhøj - Område i Klemensker Sogn mellem Rønne og Hasle. Ikke så langt herfra findes Bornholms største runesten, Brogårdsstenen.

Svampe - Den bornholmske natur er meget rig på svampe fra det tidlige efterår, til frosten sætter ind, fx kantarel, Karl Johan og champignon.

Svanekegården - Svanekegården er indrettet i en gammel firlænget ejendom i Svaneke, ikke langt fra havn og torv. Huset bruges bl.a. til at understøtte samvirket mellem bornholmske og baltiske kulturinteresser, og der er sommeren igennem skiftende udstillinger samt foredrags- og diskussionsaftener. Til Svanekegården hører nogle beskedne boliger, som stilles til rådighed for kunstnere og erhvervsfolk, der ønsker at udvikle nye produkter, tænke nye tanker eller skaffe sig inspiration til kunstnerisk virke.

Svaneke Købstad - Danmarks mindste og østligste. Areal 223 hektar. Købstadsrettigheder fra 1400-tallet.

Kirke, opført i 1500-tallet. Altertavlen er et maleri, Kristus og Synderinden, sign. A. Dorph 1882. Gravsten over Albret Wolffsen (dræbt under det svenske angreb 1645). På kirkegården runesten, Gyldenså-stenen fra ca. 1050-1100.

Fire fredede kystskanser.

Fiskeri- og lystbådehavn samt mindre jollehavn (Vigehavn). Rutefart til Christiansø alle hverdag hele året.

Skole, bibliotek, bank, biograf, Svanekegården (kulturhus), Baltisk Medie Center, posthus, politistation, læge, tandlæge Dagligvarebutik og specialforretninger. Sportshal, tennisbaner, vandrerhjem, campingpladser. Silderøgeri og bolsjekogeri.

Byen modtog i 1975 den europæiske guldmedalje for bybevaring.

Seværdigheder: Gammel stubmølle. Markant vandtårn, tegnet af arkitekt Jørn Utzon. Ved Storegades vestlige ende mindesmærke fra 1874 for sprogforskeren J. N. Madvig (bronzebuste udført af H. W. Bissen). Mindetavle over maleren Oluf Høst på hans barndomshjem i Oluf Høstgade. Der har været en helligkilde. Ved en indrettet kunstig kilde fejres stadig Kildefest Skt. Hansaften.

Svaneke Vandtårn - Opført i 1955, tegnet af manden bag det verdensberømte operahus i Sidney, Jørn Utzon. Vandtårnet bruges ikke mere til sit formål, men står som et vartegn for Svaneke, og er i øvrigt et af de me- get få offentlige byggerier, som Utzon har fået lov at gennemføre i Danmark

Svartingedalen - Sprækkedal i Rutsker Sogn ved Svartingegård.

Svenskehavn - Naturhavn mellem Årsdale og Svaneke.

Svenske træhuse - Efter de russiske bombardementer af Rønne og Nexø i 1945 forestod en meget omfattende genopbygning. Blandt mange gaver til Bornholm efter denne voldsomme episode var 300 træhuse, som blev opført i de to byer, og som den dag i dag er eftertragtede boliger. Kvartererne med de svenske træhuse bevares så godt, at svenske byplanlæggere rejser til Bornholm for at se, hvordan det gøres.

Svinemose - En af Almindingens mange idylliske moser - en gammel højlyngsmose. Omkring mosen ruger mange sortspætter, hvis redehuller kan ses i poplerne ved mosen.

Svømmehaller - Der er svømmehaller i Rønne, Sandvig og Gudhjem og friluftsbad i Klemensker, ligesom flere hoteller har svømmesale eller udendørs swimmingpools.

Sæne - Bugt ved Hammershus. Fra Sæne havn går der små sightseeingbåde langs kysten til klipperne mellem Sæne og Vang. Vejen til Sæne Havn er endnu belagt med chaussesten.

Søer - Der er mange småsøer og moser på Bornholm samt et væld af nyetablerede søer, som er opstået i forladte ler- og kaolingrave samt på strækningen mellem Rønne og Hasle i forladte kulbrud. Øens største sø er Hammersøen. I de senere år er der gjort en stor indsats for at retablere gamle damme af hensyn til de mange padders muligheder for at yngle.

Sømarken - Vestre Sømark er i dag et sommerhusområde ved stranden på Sydbornholm. Østre Sømark er også et område, som tiltrækker mange turister. Lille ø-havn, røgeri, minigolfbane og spændende natur. Området ved Østre Sømark kaldes også I Bakkerne.

Sønder Borgedal - Rø Plantage. En af øens meget smukke sprækkedale. Søen midt i dalen blev i 1967 etableret som et opbevaringssted for den store mængde nåletræer, der var faldet under en storm. Savværkerne kunne ikke nå at forarbejde hele den mængde, der faldt.

Søsende - Område i Klemensker Sogn. Betyder den sydlige ende af en dal.

Opdateret d. 13.7.2002